Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden van Bureau Zuidema (hierna: de “Voorwaarden”) wordt het volgende verstaan onder:

a) Bureau Zuidema: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bureau Zuidema B.V. en/of Bureau Zuidema Learning Solutions B.V. en/of The Influence Company (TIC) alsmede alle aan haar gelieerde vennootschappen voor zover deze de Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;

b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of andere entiteit die met Bureau Zuidema een Overeenkomst aangaat, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, dan wel daartoe een offerte vraagt of jegens wie Bureau Zuidema enige (rechts-)handeling verricht;

c) Overeenkomst: iedere tussen de Opdrachtgever en Bureau Zuidema tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de deelname van de Opdrachtgever of diens werknemers aan of de opdracht tot het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord, alsmede iedere (rechts)handeling ter voorbereiding en/of ter uitvoering van deze Overeenkomst, alsmede Open trainingen en Incompany

d) Open trainingen: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s waarvoor op individuele basis wordt ingeschreven;

e) Incompany trainingen: cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen en programma’s die door Bureau Zuidema (uitsluitend) aan de Opdrachtgever worden aangeboden;

f) Diensten: alle diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van de Overeenkomst vormen, waaronder maar niet beperkt tot het geven van trainingsprogramma’s, maatwerk, leer- en ontwikkelingstrajecten, talent-, team- en MD trajecten, adviestrajecten over structuur en (leer)cultuur, inclusief het verstrekken van bepaald cursus en trainingsmateriaal en toegang verlenen tot digitale leerondersteuning of platforms;

g) Medewerker: iedere (rechts)persoon, al dan niet in dienst van Bureau Zuidema, die namens Bureau Zuidema met de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het verrichten van de Diensten is belast.

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Bureau Zuidema en de Opdrachtgever, waaronder aanbiedingen en offertes.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Bureau Zuidema uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zullen al deze Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.
 4. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Bureau Zuidema schriftelijk zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor die betreffende Overeenkomst.
 5. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden alle werkzaamheden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en verricht door Bureau Zuidema en zijn de bestuurders alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht aan Bureau Zuidema niet door hun dood, onder curatele stelling, surséance of faillissement.
 6. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de Voorwaarden een Overeenkomst werd gesloten, stemt in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten.
 7. Bureau Zuidema neemt privacy serieus. Met het akkoord gaan van onze Algemene Voorwaarden is er ook kennis genomen van het Privacy Statement van Bureau Zuidema.

 

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Offertes van Bureau Zuidema zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 2. De Overeenkomst tussen Bureau Zuidema en de Opdrachtgever komt slechts tot stand indien en voor zover:
  a) de door Bureau Zuidema en de Opdrachtgever ondertekende schriftelijke bevestiging door Bureau Zuidema is ontvangen of Bureau Zuidema door middel van een digitale verzonden aanmelding of bevestiging de opdracht schriftelijk aanvaard;
  b) door ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
 3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Bureau Zuidema, binden Bureau Zuidema slechts indien deze schriftelijk door Bureau Zuidema zijn bevestigd.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

Bureau Zuidema is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en acht zich gebonden aan de gedragscodes en algemene voorwaarden van deze organisaties, met inbegrip van de uitvoering van eventuele kwaliteitscontroles. Genoemde gedragscodes en algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.nrto.nl/gedragscodes.

 

Artikel 4 – Prijzen en prijswijziging

 1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn:
  a) gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de Overeenkomst geldende lonen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen;
  b) exclusief reis-, verblijf- en materiaal- en shipmentkosten;
  c) exclusief de kosten van de eventuele huur van audiovisuele apparatuur; voor het gebruik van digitale online en offline leerplatform, performance tools, analyse en management informatie en (interactive) leertablets;
  d) exclusief de huur van accommodatie;
  e) exclusief de kosten van verblijf van docenten, trainers, adviseurs en deelnemers tenzij anders vermeld;
  f) exclusief btw.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt voor open trainingen een vaste prijs, waarin alle kosten zijn begrepen, met uitzondering van btw en met uitzondering van de huur van de accommodatie en de kosten van verblijf van de Opdrachtgever.
 3. Bureau Zuidema is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten, een en ander indien tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de ingangsdatum van de Overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.

 

Artikel 5 – Facturering

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na dagtekening van de factuur, onverminderd het recht van Bureau Zuidema om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
 2. Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
 3. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn is de Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
 4. Alle kosten die voor Bureau Zuidema verbonden zijn aan de inning van hetgeen de Opdrachtgever aan Bureau Zuidema verschuldigd is, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de Bureau Zuidema aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 250,=.

 

Artikel 6 – Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht als door onafhankelijke omstandigheid, de nakoming van de verplichtingen van Bureau Zuidema jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bureau Zuidema kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden o.a. gerekend: ontoereikende beschikbaarheid van trainers en adviseurs en/of wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleverancier(s) van Bureau Zuidema en bij door Bureau Zuidema in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden dan wel hun personeel en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 2. Bureau Zuidema behoudt zich het recht voor jegens de andere partij om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen. Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op (enige) schadevergoeding, ook niet als Bureau Zuidema als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zal door Bureau Zuidema met inachtneming van lid 4 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van de Opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
 3. Bureau Zuidema is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
 4. Als Bureau Zuidema meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.

 

Artikel 7 – Annulering en wijziging Incompany training

 1. Annulering van een Incompany training (of een gedeelte hiervan) dient schriftelijk te geschieden.
 2. Ingeval van annulering van een Incompany training (of een gedeelte hiervan) is de Opdrachtgever een vierde gedeelte van de overeengekomen prijs aan Bureau Zuidema verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan één maand, de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
 3. Ingeval van annulering van een Incompany training (of een gedeelte hiervan) binnen één maand voor de overeengekomen datum van uitvoering is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs aan Bureau Zuidema:
  a) geheel verschuldigd ingeval van een Overeenkomst voor zes dagen of korter;
  b) voor de helft verschuldigd ingeval van een Overeenkomst van meer dan zes dagen.
 4. Kosten die Bureau Zuidema aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeval van annulering integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Ingeval van data wijzigingen (verplaatsing) van een Overeenkomst (of een gedeelte hiervan) voor de overeengekomen datum van uitvoering is de Opdrachtgever aan Bureau Zuidema verschuldigd:
  a. 75% van de overeengekomen prijs ingeval bij zes dagen of korter, met een maximum van € 7.500,-
  b. 50% van de overeengekomen prijs ingeval van meer dan zes dagen tot één maand, met een maximum van € 5.000,-
  c. 25% van de overeengekomen prijs ingeval van meer dan één maand, met een maximum van € 2.500,-
  d. Voor arrangementen geldt ten alle tijden Artikel 9
 6. Wijzigingen in de data en/of de aard en de omvang van de Overeenkomst dienen altijd vooraf met Bureau Zuidema overeengekomen te worden.

 

Artikel 8 – Annulering en wijziging van deelname aan Open trainingen

 1. Annulering van Open trainingen dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
 2. Ingeval van annulering is de Opdrachtgever:
  a) De overeengekomen prijs niet verschuldigd ingeval van annulering tot vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst;
  b) De volledige overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van annulering binnen vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst tot deelname aan een Open training kan door de Opdrachtgever schriftelijk worden gewijzigd.
 4. Ingeval van wijziging van de Overeenkomst is deelnemer:
  a) 25% van de prijs verschuldigd ingeval van wijziging binnen vier tot twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst;
  b) 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van wijziging binnen twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Bij de toepassing van lid 2 en lid 4 van dit artikel wordt de dag van verzending van de in lid 1 en lid 3 bedoelde schriftelijke mededeling en de overeengekomen dag van uitvoering van de Overeenkomst niet meegerekend.
 6. Indien de Opdrachtgever op de overeengekomen dag van uitvoering van de Overeenkomst niet verschijnt of nadien onregelmatig aanwezig is, is opdrachtnemer gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de volledige Overeenkomst.
 7. De Opdrachtgever is gerechtigd ingeval van verhindering een vervanger te laten deelnemen aan de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven, tegen het overeengekomen tarief.
 8. De factuur van de initiële overeenkomst wordt 2 weken voor de initiële startdatum verstuurd. De kosten van het wijzigen van de Overeenkomst worden 2 weken voor de nieuw overeengekomen datum gefactureerd.

 

Artikel 9 – Annulering (hotel)arrangement

 1. Eventuele kosten voor het niet tijdig annuleren worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Ingeval van annulering is de Opdrachtgever:
  a) De overeengekomen prijs niet verschuldigd ingeval van annulering of wijziging tot vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van het (hotel)arrangement;
  b) De volledige overeengekomen prijs verschuldigd ingeval van annulering of wijziging binnen vier weken voor de overeengekomen datum van uitvoering van het (hotel)arrangement.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Bureau Zuidema heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle Diensten die aan de Opdrachtgevers worden geleverd.
 2. Een klacht dient schriftelijk aan de directie van Bureau Zuidema te worden gericht, op straffe van verval van recht van klagen, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen die termijn ontdekt kunnen worden dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontdekking ofwel redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk aan Bureau Zuidema te worden gemeld, zulks op straffe van verval van het recht tot klagen.
 3. De directie van Bureau Zuidema neemt binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact op met de Opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.
 4. De Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever geen aanspraken terzake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van de Opdrachtgever. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Bureau Zuidema zal het resultaat van de beslissing schriftelijk meedelen aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Bureau Zuidema is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau Zuidema.
 2. Bureau Zuidema is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. Indien Bureau Zuidema, met inachtneming van het in de wet, in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is de vergoedingsplicht van Bureau Zuidema in alle gevallen beperkt tot de voor de uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen prijs, waarbij ingeval van een duurovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen prijs voor één jaar, dan wel tot een bedrag van maximaal € 454.000,=, indien laatst vermeld bedrag lager is dan het bedrag van de overeengekomen prijs.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van Bureau Zuidema in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleden en verplicht zich Bureau Zuidema te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
 5. De deelnemer dient gezond aan de uitvoering van de overeenkomst deel te nemen. Bureau Zuidema is niet aansprakelijk voor de gezondheid van de deelnemer. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname aan de uitvoering van de overeenkomst is voor eigen risico van de deelnemer.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, inzake alle door Bureau Zuidema verstrekte en samengestelde zaken alsmede alle intellectuele eigendomsrechten welke ontstaan als gevolg van het verrichten van Diensten, berusten uitsluitend bij Bureau Zuidema en blijven aldaar berusten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts die rechten die hem nadrukkelijk onder enige Overeenkomst worden toegekend.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Zuidema zijn de Opdrachtgever en deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de ter beschikking gestelde zaken te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 13 – Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Bureau Zuidema in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Bureau Zuidema in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de levering van de Diensten.
 2. In geen geval rust op Bureau Zuidema een schadevergoedingsverplichting na twee jaar na levering van de Diensten.

 

Artikel 14 – Slotbepaling

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Bureau Zuidema en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Bureau Zuidema en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van Bureau Zuidema zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

 

Versie 1 oktober 2020

Neem contact op

Nog vragen of opmerkingen?

Onze Customer Service staat altijd voor je klaar!

Kom in contact